Naslovna strana arrow O nama arrow Godišnji izveštaji arrow Godišnji izveštaj za 2009.godinu

Godišnji izveštaj za 2009.godinu Štampaj E-pošta
Godišnji izveštaj za 2009.g

15.01.2010
U Pozegi

Vizija: Srbija u kojoj svaki pojedinac ima pravo na kvalitetan život

Misija: Poboljšanje kvaliteta života svakog pojedinca kroz aktivnosti u oblasti socijalne zaštite, pravne regulative i stvaranje preduslova za međusektorsku saradnju.

CA Sretenje realizuje aktivnosti u skladu sa vizijom i misijom kroz definisane ciljeve i zadatke.
Ciljevi Sretenje su:
 • Zalaže se za unapređenje gradjanskih prava i sloboda, vladavine prava, nediskriminacije i odgovorne vlasti;
 • Unapređenje participativne demokratije, decentralizacije i razvoj građanskog aktivizma na lokalnom nivou;
 • Izgradnja i razvoj civilnog društva;
 • Unapređenje saradnje vlade sa biznis i nevladinim sektorom;
 • Afirmisanje i podsticanje učešća građana u razvoju lokalne zajednice i društva u celini;
 • Promocija i afirmacija procesa integracije Republike Srbije u Evropsku uniju i regionalne evropske tokove;
 • Afirmacija i razvoj demokratskih vrednosti u društvu.
 • U nastojanju da ostvari navedene ciljeve, Sretenje sprovodi sledeće zadatke:
 • Radi na uspostavljanju regionalne saradnje, tolerancije i uzajamnog poštovanja razlika među ljudima i kulturama;
 • Razvija vrednosne orijentacije, prakse i institucionalizovanje otvorenog, multietničkog, tolerantnog, racionalnog i demokratskog drustva;
 • Radi na unapređivanju znanja i veština odgovornog liderstva, dijaloga i donošenja odluka konsenzusom, konstruktivnog rešavanja sukoba, strateškog planiranja, lobiranja i zastupanja građanskih inicijativa;
 • Širi svest građana o potrebi učešća u donošenju odluka radi zaštite svojih legitimnih interesa i javnih dobara na lokalnom nivou, i o kontroli lokalnih vlasti;
 • Organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama stručne skupove, kampanje, seminare, tribine, radionice i druge oblike obrazovanja u ovim oblastima;
 • Objavljuje knjige i druge publikacije iz kulture, demokratije, nauke, ekologije, ljudskih prava i građanskog društva, u skladu sa zakonom;
 • Sarađuje sa udruženjima i organizacijama koja se bave humanitarnim aktivnostima, na prikupljanju i distribuciji humanitarne pomoći;
 • Sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koja se bave informisanjem i obrazovanjem građana u skladu sa ciljevima;
 • Sprovodi aktivnosti na promociji i zaštiti ljudskih prava marginalizovanih grupa;
 • Sprovodi aktivnosti usmerene na izgradnju i jačanju saradnje sa medijima u lokalnim zajednicama, radi doprinosa demokratizaciji na lokalnom nivou i razvoju civilnog društva;
 • Prati rad organa vlasti, posebno lokalnih vlasti, njihovu kooperaciju i savezništvo na lokalnom i regionalnom nivou;
 • Podstiče aktivizam mladih i njihovo vođstvo na lokalnom nivou;
 • Proučava i predlaže unapređivanje unutrašnjeg političkog i pravnog sistema i vladavinu prava.
 • Realizovane aktivnosti i postignuti rezultati


Projekat: Pokreni se i promeni okolnosti u kojima živiš
Lokalni partner na projektu: TV Požega
Donatot: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC


Osnovni cilj projekta: Animiranje mladih sa liderskim sposobnostima iz proevropski orjentisanih politickih partija i đačkih parlamenata iz opština Arilja i Požege i njihovo osposobljavanje putem praktične primene stečenih znanja predviđenih projektom, da učestvuju u procesima donošenja odluka na lokalnom, regionalnom i državnom nivou.

Specifičan cilj:
Motivisanje mladih da timski planiraju i da u saradnji ostvaruju promene u okruženju putem definisanja, planiranja i rešavanja određenog problema koji će prezentovati relevantnim akterima iz društva kao i široj javnosti.

Nakon realizovanih aktivnosti doneti su sledeći zaključci:

Aktivnosti projekta su pokazale da je mladima u manjim sredinama treba pružiti kvalitetne i potpune informacije o značaju poznavanja funkcionisanja lokalne samouprave, uočavanja problema, načini na koji se problemi analiziraju i mogući načini rešavanja.

Postojeća nezainteresovanost, neinformisanost, loša obrazovanost i nedostatak perspektive kod mladih su jasan propust institucija u Srbiji, ali ne i opravdanje za stavove mladih, za manjak aktivizma i volje za promenom. Smatramo de je sa svih realizovanih aktivnosti javnosti, putem medija, upućena jasna poruka mladih o potrebi stvaranja otvorenog društav u kojima će institucije finkcionisati po evropskim standardima u kome će mladi ostvariti kvalitetniji i humaniji način života.

Predlog: Pasivnost mladih u ovim opštinama je moguće promeniti odabirom potencijalnih lidera, njihovom edukacijom i formiranjem udruženja građana koja bi zastupala interese mladih.


Projekat: Imam pravo i hocu da znam
Lokalni partner na projektu: TV Požega
Donator: Fond za otvoreno društvo


Cilj projekta: Cilj projekta je povećanje transparentnosti i efikasnosti rada opštinskih administracija u Arilju, Požegi i Kosjeriću, kao i povećanje učešća građana u radu pomenutih lokalnih samouprava.

Potciljevi projekta su:
 1. informisanje građana o transparentnosti opštinskih budžeta;
 2. otvaranje dijaloga o primeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa, Zakona o javnim nabavkama i etičkog kodeksa na zaposlene u opštinskoj administraciji;
 3. povećanje participacije građana u lokalnim institucijama;
 4. javno zagovaranje za uvođenje lokalnog ombudsmana.

Projekat se jos uvek realizuje.


Pomoć građanima opštine Požega

Usled stalnog obraćanja građana Požege Sretenju a u vezi komunalnih problema preduzeli smo određene korake i animirali lokalnu samoupravu, Javno komunalno preduzeće i TV Požegu sa jedne strane i građane sa druge. Naime clanovi Sretenja su pokrenuli dijalog sa predsednikom opštine, direktorom Javnog komunalnog preduzeća pozivajuci ih da u javnosti objave nadležnosti službi koje se bave komunalnim problemima.
Sa TV Požegom smo postigli saradnju po ovom problemu tako sto su ono intervijuisali građane koji zive u ulici sa najvecim brojem stambenih zgrada i najviše komunalnih problema. Sretenje je uspelo da se snimi i emituje TV emisija u kojoj su se pored građana pojavili predstavnici Sretenja i Javnog komunalnog preduzeća. TV emisija je imala veliki odjek u lokalnoj zajednici i građanima je ukazano na potrebu njihove participacije u ostvarivanju lokalne samouprave.

Saradnja sa lokalnim vlastima

CA Sretenje je bilo angažovano od strane lokalnih vlasti da im pomogne da pripreme projekat Završetak radova na bolnici u Požegi. Tokom konsultativnih sastanaka u procesu pisanja projekta predstavnik Sretenja je imala priliku da lokalnim vlastima ukaze na potrebu konsultovanja građana u procesima planiranja i donosenja odlika na lokalnom nivou.
 
Sledeće >