Naslovna strana arrow O nama arrow Godišnji izveštaji arrow Godišnji izveštaj za 2006.godinu

Godišnji izveštaj za 2006.godinu Štampaj E-pošta

Godišnji izveštaj za 2006.g.

Realizovani projekti i postignuti rezultati:


I “Monitoring implementacije Zakona o slobodnom pristupu informacijama”

▪Projekat realizovan u Koaliciji za slobodu pristupa informacijama i uz saradnju sa Kancelarijom Poverenika za slobodan pristup informacijama
▪Projekat finansijski podržan od Fonda za otvoreno društvo, Srbija
▪Lokalni partner na projektu - TV Požega

Projekat je imao za cilj da doprinese:
▪ reformisanju, pretežno zatvorenih, državnih institucija u odgovoran servis građana, čiji rad je podložan i dostupan kontroli građana;
▪ zameni principa vladanja principom dobrog upravljanja;
▪ zajedno sa drugim merama, uspostavljanju efikasnog mehanizma borbe protiv korupcije;
▪ raskidu sa negovanjem kulture tajnosti i razvijanju novog, vremenu primerenog liberalnog i demokratskog zakonodavstva u oblasti klasifikacije podataka, zaštiti prava na privatnost i potpunijem ostvarenju prava na informisanje.

OPIS AKTIVNOSTI

Prosledjivanje upitnika organima javnih vlasti u gradovima Zlatiborskog okruga sa
ciljem formiranja baze podataka o:

▪ organima lokalne i okružne vlasti;
▪ republičkim organima na lokalnom nivou;
▪ javnim preduzećima;
▪ ustanovama obrazovanja i kulture;
▪ zdravstvenim i socijalnim ustanovama;

Upućivanje zahteva za informacijama:

▪ organima lokalne samouprave i lokalnim javnim službama;
▪ drugim organima vlasti na lokalnom nivou;
▪ ministarstvima i drugim republičkim organima uprave;
▪ republičkim javnim preduzećima;

Edukacija organa javnih vlasti u 5 gradova Zlatiborskog okruga: Kosjerić, Užice,
Požega, Arilje i Čajetina:

▪ okrugli stolovi „Zakon o slobodnom pristupu informacijama – prava i obaveze“
▪ tribine „Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama u praksi – iskustva;
▪ kreiranje i emitovanje TV emisije „Slobodan pristup informacijama“.

Saradnja sa Poverenikom za slobodan pristup informacijama:

▪ stalna komunikacija sa poverenikom a u vezi sa praćenjem sudbine upućenih zahteva organima javnih vlasti;
▪ zajednički nastupi u TV emisijama i okruglim stolovima.

Saradnja sa Koalicijom za slobodu pristupa informacijama:

▪ zajednička realizacija okruglih stolova, konferencija i TV emisija;
▪ zajednička izrada publikacije.

Promocija Zakona o slobodnom pristupu informacijama:

▪ anketiranje građana i organa javnih vlasti;
▪ saradnja sa medijima;
▪ izrada i prikazivanje spota projekta

Saradnja sa TV Požegom:

▪ zajednički rad na promociji Zakona, kreiranje emisija, spota, ankete sa građanima i organima javnih vlasti.

Promocija projektnih aktivnosti:

▪ izrada lifleta i dostavljanje organima javnih vlasti „Imam pravo i hoću da znam“ objavljivanje formiranih baza podataka;
▪ Izrada publikacije o postignutim rezultatima projekta „Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama - godinu i po dana posle“.

USKLAĐENOST PROJEKTA SA CILJNOM GRUPAM

Ciljne grupe na projektu bili su:

▪ organi javnih vlasti
▪ nevladine organizacije
▪ mediji
▪ građani

Planirane aktivnosti su imale za cilj da animiraju ciljne grupe da se uključe u realizaciju projekta. Prednost rada na ovom projektu je bila u tome što smo imali mogućnost da u toku projekta prilagođavamo aktivnosti ciljnim grupama kao i da ih menjamo i planiramo shodno dešavanjima, što je u praksi dalo dobre rezultate.

Organi javnih vlasti
Metodologiju rada smo osmišljavali nakon realizovanih početnih aktivnosti i analize njihove uspešnosti u okruženju. Organi javnih vlasti nisu na početku realizacije projekta pokazali spremnost da dostavljaju tražene informacije, mi smo ih animirali poslavši im liflet u kome smo objavili statističke podatke po opštinama i organima javnih vlasti pojedinačno. Pozivali smo ih na edukaciju i na učešće u TV emisijama u kojima su isticani dobri modeli iz prakse. U publikaciji su objavljeni i odgovori organa javnih vlasti, takođe kao dobri modeli. Isticali smo i primere koji su negativni, pozivajući se na dokumenta koja smo dobijali kroz praktičan rad, to je takođe doprinelo uspešnijoj primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Takođe smo im ukazivali na potrebu njihovog drugačijeg funkcionisanja u smislu što bolje transparentnosti u radu. Trudili smo se da imamo kontinuirane kontakte sa organima javnih vlasti što je takođe dalo dobre rezultate.

Nevladine organizacije
Nevladine organizacije iz okruženja smo informisali o prednostima Zakona o slobodnom pristupu informacijama i koristili njihove ciljne grupe koje su nam pomagale u organizaciji realizovanih aktivnosti. To je u okruženju ostavljalo pozitivnu sliku zajedničog delovanja sektora na istom zadatku.

Mediji
Sa medijima smo se trudili da napravimo što bolju sradnju, jer smo znali da će nam oni najviše pomoći kako u promociji Zakona tako i u njegovoj što potpunijoj primeni. Pisali smo redovna saopštenja za medije koje smo im dostavljali pre svake aktivnosti i nakon nje. Pozivali ih na edukativne programe ukazujući im na značaj samog Zakona kada je njihov rad u pitanju u smislu nezavisnog i istraživačkog novinarstva.

Građani
Metodologija rada sa građanima bila je pažljivo planirana i usmerena da ih motiviše na upućivanje zahteva organima javnih vlasti bez dodatnih pojašnjenja zašto im je informacija potrebna (odredba Zakona o slobodnom pristupu informacijama). Sa građanima smo radili intervjue na ulicama o upoznatosti sa usvajanjem i primenom Zakona u 5 gradova Zlatiborskog okruga koje smo prikazivali u TV emisijama. Takođe smo u ličnim kontaktima sa građanima razgovarali o njihovim problemima koje smo formulisali u zahteve koji su od strane građana upućivani organima javnih vlasti.


POSTIGNUTI REZULTATI

Realizujući projekat “Monitoring implementacije Zakona o slobodnom pristupu informacijama” ostvareni su kontakti sa svim organima javnih vlasti u Zlatiborskom okrugu, saradnju smo ostvarili i sa drugim državnim organima, javnim preduzećima i visokim državnim organima – ministarstvima.

Formirana baza podataka o:
 imenovanim licima za postupanje po zahtevima – Zlatiborski okrug.

Upućivanjem zahteva na adrese organa javnih vlasti ukazali smo na potrebu njihove otvorenosti i transparentnijeg rada u odnosu na građane i nevladine organizacije. Naročito smo potencirali javnost trošenja sredstava opštinskih budžeta i javnih nabavki kada su u pitanju javna preduzeća. Dobijene rezultate smo publikovali i dostavljali organima javnih vlasti pojedinačno i prezentovali ih u TV emisijama i na okruglim stolovima pozivajući građane, poreske obveznike da se uključe u realizaciju projekta i upute zahteve za informacijama i na taj način doprinesu što potpunijem ostvarenju prava na informisanje.

Formirana baza podataka o:
 broju upućenih zahteva organima javnih vlasti i broju dobijenih odgovora;
 broju upućenih pitanja organima javnih vlasti od strane građana i broju dobijenih odgovora;

U toku realizacije projekta ustanovili smo da javna preduzeća ignorišu Zakon u praksi i uradili smo uporednu analizu opštinskih uprava i javnih preduzeća. Statističke podatke smo im pojedinačno dostavljali i kao posledicu postigli veći broj dobijenih odgovora od strane javnih preduzeća.

Kada su u pitanju ministarstva i upućivanje zahteva, pokazalo se da su njihovi predstavnici najažurniji u odgovorima. Od 17 ministarstava na čije adrese smo uputili 62 pitanja dobili smo 58 odgovora, što u procentualno iznosi 93,56%. Dobili smo saglasnost od Ministarstva za dijasporu da objavimo njihov odgovor u publikaciji kao dobar model iz prakse.

Sve vreme realizacije projekta imali smo konstantnu saradnju sa Poverenikom za slobodu pristupa informacijama, kroz zajedničko organizovanje okruglih stolova i TV emisija, putem kojih smo promovisali zakon i upućivali na procedure traženja informacija od organa javnih vlasti, koja su njihova prava ali i obaveze, kao i kroz upućivanje žalbi za nedobijene odgovore od organa javnih vlasti. Uključivanjem Poverenika u aktivnosti projekta postigli smo potpuniju primenu Zakona u praksi, dobijanje većeg broja odgovora.

Programom radionica, edukacije i okruglih stolova postigli smo veću informisanost svih ciljnih grupa uključenih u projekat. Kao veliki rezultat projekta ističemo poziv predstavnika opštine Lučani i njihovu želju da se i njihova opština uključi u realizaciju projekta u kojoj smo realizovali niz aktivnosti. Na navedenim aktivnostima u ulozi predavača učestvovali predstavnici medija, organa javnih vlasti i nevladinih organizacija, što je takođe dalo dobre rezultate kvalitetnijojj primeni Zakona u praksi.

Lokalni partner na realizaciji projekta bila je TV Požega sa kojom smo ostvarili veoma dobru saradnju koja se nastavila i nakon realizacije projekta. Smatramo da je ovo najbolje partnerstvo koje je Sretenje do sada imalo. Podjednako smo za rad koristili i prostor Sretenja kao i prostor TV Požege, odlazili zajedno na teren, i najvažnije, uspeli da prevaziđemo sve probleme koji su se pojavili. Takođe smo imali priliku da učimo jedni od drugih što je, verujemo, bilo na obostranu dobit. Sigurni smo da projekat ne bi postigao ovakav rezultat da nije bilo međusobne saradnje. Takođe, smatramo da su najbolji rezultati postignuti u Požegi baš zahvaljujući zajedničkom radu ove dve organizacije.

Predstavnici Koalicije, učesnici u pisanju Zakona o slobodnom pristupu informacijama, su učestvovali u radu okruglih stolova, TV emisija i radionica namenjenih organima javnih vlasti, medijima, nevladinim organizacijama i građanima kojima su ukazivali na potrebu raskida sa negovanjem kulture tajnosti i razvijanju novog, vremenu primerenog liberalnog i demokratskog zakonodavstva u oblasti klasifikacije podataka, kao i punoj zaštiti prava na privatnost, a u cilju stvaranja adekvatnijeg ambijenta za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Zbog uspešno sprovedenog projekta i zapaženih rezultata predstavnici Sretenja su pozivani i učestvovali su na mnogim aktivnostima posvećenim ovom Zakonu:

 predstavnica Sretenja govorila na konferenciji „Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama godinu i po dana posle“;
 predstavnica Sretenja odabrana u žiri za dodelu nagrade za najtransparentniju instituciju, organ javne vlasti;
 članovi Sretenja su početkom prošle godine postali članovi Međuopštinske radne grupe (Kraljevo, Čačak, Požega, Užice, Čajetina i Arilje) za pravna pitanja u okviru programa Razvoj opština, Švajcarske vladine organizacije MSP;
 na poziv Narodnog parlamenta Leskovac učestvovali na okruglim stolovima i TV emisijama u Vranju i Leskovcu na kojima su učestvovali predsednica Opštinske uprave iz Požege i Poverenik za slobodan pristup informacijama.

Stvoreni su preduslovi da u saradnji sa drugim nevladinim organizacijam započnemo aktivnosti koje će doprineti značajnim promenama u cilju uspešnijeg razvoja civilnog društva i bržem približavanju zajednici evropskih naroda (projekat koji trenutno realizujemo Strateško zastupanje u lokalnim zajednicama u saradnji sa lokalnim partnerima iz južne, centralne Srbije i sa područja Vojvodine). U aktivnostima ovog projekta koristi se zakon o slobodnom pristupu informacijama.

VDLJIVOST PROJEKT U OKRUŽENJU

Tokom realizacije projekta koja je trajala godinu dana ostvarili smo saradnju sa svim medijima u Zlatiborskom okrugu. Snimljeno je i prikazano 19 TV emisija, dve retrospektive, osmišljeni spot se prikazivao svakodnevno. Urađeno i emitovano 37 priloga u emisijama Vesti na medijima u Zlatiborskom okrugu i dva u centralnoj Srbiji.

Nacionalna novina Danas je objavila članak o realizaciji ovog projekta pod nazivom „Zakon i praksa na dva puta“.

Posebno želimo da istaknemo medije sa kojima smo imali konstantnu saradnju: TV Požega (partneri na projektu), Radio Požega, Radio Slobodna Evropa, TV 5 Užice, Radio Luna Užice, Radio 31 Užice, TV Galaksija Čačak, Studuo A Ailje i Radio Kosjerić

U saradnji sa Forumom iuris-Novi Sad (Koalicioni partner) publikovani rezultati projekta „Imam pravo i hoću da znam“ distribuirani organima javnih vlasti, građanima i postavljeni na sajt Sretenja www.sretenje.org.rs.

Realizujući projekat “Monitoring implementacije Zakona o slobodnom pristupu informacijama” Sretenje je steklo veliki kredibilitet u okruženju, kako kod organa javnih vlasti, tako kod građana i medija.

II Dan prava javnosti da zna

Aktivisti Sretenja su po drugi put 2006.g. obeležili Dan prava javnosti da zna 28. septembar, uličnom akcijom, TV emisijom i okruglim stolom sa ciljem institucionalizacije ovog dana.

Na TV Požega prikazana emisija koja je snimljena u Leskovcu sa učešćem Poverenika za slobodan pristup informacijama, predsedniscom Opštinske uprave Požega, predstavnikom Narodnog parlamenta Leskovac i predstavnicom Sretenja.

II Svetski dan volontera

U saradnji sa Crvenim krstom Požega aktivisti Sretenja su po peti put u lokalnoj zajednici organizovali obeležavanja Svetskog dana volontera 5. decembar. Članovi Terenske jedinice Crvenog krsta u Požegi su učestvovali u radu Radionice o volonterima i proglasili volontera godine. Akcija realizovana uz podršku TV Požega.

III Dan ljudskih prava

Po treći put u opštini Požega aktivisti Sretenja 10. decermba obeležeili Dan ljudskih prava kroz projekat Drvo života. Akcija sprovedena u saradnji sa Centrom za ljudska prava Niš, Domom za stare u Požegi i sa TV Požegom.

Na centralnom gradskom trgu u Požegi uz postavljeno Drvo Života građani Požege su kačili odredbe Konvencije o ljudskim pravima i isticali na koji način se sve krše ljudska prava u njihovom okruženju. Drvo Života uz pomoć stanovnika Doma za stare zasađeno u njihovom dvorištu. Celu akciju propratila TV Požega.

 

Godišnji izveštaj usvojen na sednici UO UG Sretenje, Požega 07.02.2007.g.

 

 

 
< Prethodno   Sledeće >