Home arrow About us arrow Annual reports arrow Godišnji izveštaj za 2003. godinu

Godišnji izveštaj za 2003. godinu Print E-mail

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2003.G.
UDRUŽENJE GRAĐANA ‘'SRETENJE'' POŽEGA

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2003.G.

NAZIV PROJEKTA

TRAJANJE PROJEKTA

IZNOS

DONATOR

Volonterski centar

01/03/02 -01/03/03

39200 DM

OXFAM, NOVIB

Detaljan opis postignutih rezultata sa ovog projekta uradjen u godišnjem izveštaju za prošlu 2002.g.

Sredstva koja su preneta u 2003.g. sa ovog projekta su 286. 169,70 dinara. Projekat zavrsen po planu i sa realizovanim svim planiranim aktivnostima. Narativni i finansijski izveštaji predati donatoru na koje nije imao primedbi.

NAZIV PROJEKTA

TRAJANJE PROJEKTA

IZNOS

DONATOR

Javni radovi

MART-JUN 2003.G.

$23 200

IRD, USAID

Projekat imao za cilj pokretanje lokalnog stanovništva da razvijaju ekološku svest kroz akcija čišćenja obala reke Moravice u Arilju.

UG Sretenje je bilo nosilac projekta koji se realizovao u dve zajednice ovog grada:

MINIPOLIS - čiscenje reke Moravice u duzini od  3 km

MAXIPOLIS - čiscenje reke Moravice u duzini od 800 m

Budzet : $ 1500 za materijal x 2 = $3000
dnevnice $ 6500 x 2 = $13000
ucesce zajednice je $ 4200
troškovi organizacije $3 000
na projektu radilo 86 ljudi
30% zena
5 % roma

narativni i finansijski izveštaji dostavljeni donatoru na koje nije imao primedbi.

NAZIV PROJEKTA

TRAJANJE PROJEKTA

IZNOS

DONATOR

A sada ljubav i zdravlje

1.juna 2003. do 1.decembra 2003.g.

$17, 486.25

USAID/IRD

Sredstva sa ovog projekta nisu uplaćena u potpunosti kako predviđa budžet, naime $10,961.25 je uplaćeno jugoslovenskom komitetu za međunarodnu saradnju studenata medicine beograd.

Cilj projekta je bio da se olakša rad budućim vršnjačkim edukatorima da prenose svoja saznanja u lokalnoj sredini.

Svrha projekta:

Započeti promociju reproduktivnog zdravlja u ruralnom delu naše opštine kroz realizaciju interaktivnih predavanja u seoskim školama u VII i VIII razredu.

Obučiti tim srednjoškolaca za samostalno izvođenje radionica iz reproduktivnog zdravlja kod Master trenera u Beogradu. 

- Postignuti efekti:

Same radionice je pro šlo 537 učenika, a kroz sve aktivnosti na projektu vezano za temu reproduktivnog zdravlja ( seminari, roditeljski sastanci , sastanci povodom dizajniranja radionica ) prošlo je 624 učesnika.

Učešće zajednice – volonterski rad za ceo projekat iznosi 1096 sati, novčano izraženo iznosi $3,605.

Ostvarena saradnja

Sve gradske i seoske osnovne škole , ( Emilija Ostojić, Petar Leković , Poljoprivredna škola), srednja škola Ljubo Mićić Požega.

Radio Televizija Požega , regionalna radio stanica '' Luna'', TV studio A- Arilje.

Ostvarena je i saradnja sa lokalnom upravom, izjasnili su se da je realizacija ovog projekta bila veoma značajna za našu lokalnu zajednicu. Predstavnik lokalne uprave Svetlana Milinski je u ulozi roditelja volontirala na projektu i gostovala u emisiji povodom svetskog Dana borbe protiv AIDS-a. Odbornik SO požega Aleksandar Kotarac je takođe volontirao na projektu u ulozi roditelja vršnjačkog edukatora kao i načelnik OUP-a čija je kćerka vršnjački edukator.

Bio je ovo dobar model animiranja lokalne zajednice koji se može preslikati i u drugim zajednicama u regionu Zapadne Srbije.

Volonteri na projektu su bili i iz institucija: Direkcije za izgradnju Požega, OUP Požega, NVO Centar za kreativno okupljanje Arilje, Doma zdravlja Požega.

Na projektu su osim volontera iz institucija i vršnjačkih edukatora volontirali i njihovi roditelji roditelji ( njih 5 ).

Ove godine u februaru populacioni fond Ujedinjenih nacija je za peer edukatora za taj mesec proglasio Nevenu Todorović dugogodišnju volonterku Sretenja, sa mogućnošću odlaska na Svetsku konferenciju AIDS/HIV koja će se održati 2005.g. na tajlandu, Bankok.

Narativni i finansijski izveštaj predat donatorima na koji nisu imali primedbi.

NAZIV PROJEKTA

TRAJANJE PROJEKTA

IZNOS

DONATOR

Omladinski volonterski centar

1.septembar 2003.g. do 1. marta 2004.g.

$ 13,096.50

USAID/UMCOR

Ciljevi projekta su Edukacija o volonterizmu i promocija volonterizma kao značajnog faktora za razvoj civilnog društva.

Rezime ciljeva projekta:

Ciljevi projekta su u potpunosti ostvareni. Volonterski rad je uspešno promovisan u četiri opštine: Užice, Požega, Arilje i Guča.

Predstavnici institucija i NVO-a su uočili značaj i ulogu volonterskog rada u razvoju svake lokalne zajednice.

Ono na čemu još mnogo moramo raditi je animiranje istih za uključivanje volontera u njihov rad, ali po standardima savremenog upravljanja ljudskim resursima.

Što se tiče uočavanja značaja volonterskog rada i sticanje radnog iskustva koje će volonterima, budućim zaposlenima koristiti, mišljenja sam da nam tek predstoji veliki rad.

Realizacijom ovog projekta smo uspeli tek toliko da animiramo stanovnike sve četiri opštine da otpočnu dizajniranje poslova za volonterske pozicije u svojim organizacijama a nakon toga i na angažovanje volontera na određene poslove i zadatke.

Opis aktivnosti, broj korisnika i postignuti rezultati:

Radionicu o volonterima je prošlo 650 mladih ( 385 devojaka i 265 mladića) uzrasta od 14-18 godina, 44 više od planiranog.

Pored mladih koji su bili direktni korisnici, zaključili smo da su i njihove porodice na indirektan način mogu tretirati kao direktni korisnici, jer smo postigli i njihovu zainteresovanost za razumevanje kao i podržavanje volonterizma u Zlatiborskom okrugu.

Direktni korisnici su bili i zaposleni u školama sa kojima smo ostvarili uspešnu saradnju kroz realizovane aktivnosti kao i institucije u kojima su volontiranje započeli mladi volonteri. Nastavno osoblje u školama je pokazalo zainteresovanost za nove metode rada i nadam se da će ih primenjivati u njihovom daljem radu.

Evaluacija radionica je ukazala na opštu prihvaćenost od strane mladih za sve aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta.

Na indirektne korisnike smo uticali putem medija pomoću kojih smo oglašavali akcije planirane projektom ( saopštenje za javnost dostavljeno kancelariji u Užicu).

Od ukupnog broja mladih koji su prošli radionicu o volonterima lokalni koordinatori su selektovali najzainteresovaniije i najposvećenije za doedukaciju koja je sprovedena tokom meseca marta.

Formiran je tim mladih vršnjačkih edukatora sa kojima je potrebno i dalje raditi, jer je 6 meseci trajanja projekta previše kratak period za njihovo izgrađivanje tima. Građenje tima je proces koji traje.

U sva četiri grada je realizovana likovna radionica na temu volonterizma kojoj su prisustvovalki najzainteresovaniji učesnici radionica, izložba je realizovana u Omladinskom centru Arilje, najuspešniji radovi su nagrađeni.

Metode koje smo primenjivali u edukaciji ( posete, rad na terenu, edukacija, savetodavni rad, mesečni sastanci u okviru tima koji je radio na projektu, kreiranje, izrada i podela promocionog materijala (majice, olovke, notesi), medijski nastupi, lobiranje i zagovaranje) su se pokazali adekvatni i dali su dobre rezultate u postignućima predviđenog cilja.

Dizajn radionice koju su prolazili mlade je delimično izmenjen u smislu da se više prepuštalo učesnicima radionica da je kreiraju u cilju samostalnog prepoznavanja i pronalaženja mogućih rešenja prepoznatih problema na terenu, odnosno u njihovim lokalnim zajednicama.

Ukupno učešće zajednica izraženo kroz volonterski rad i korišćenje prostora za planirane aktivnosti u svim opštinama je $ 4 692 što iznosi $ 552 više od potrebnog učešća koji je bio predviđen projektom.

Projekat ''Omladinski volonterski centar'' je završen u 2004.g.

Narativni i finansijski izveštaj dostavljen donatorima na koji nisu imali primedbi.

Izveštaj usvojen na godišnjoj skupštini Skupštinom predsedavala

20.08.20034. g. Jelena Radojevič
u Požegi podpresednica UO

 
< Prev   Next >